Gebruikersvoorwaarden

Overeenkomst tussen gebruiker en Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn
De Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn website bestaat uit verschillende webpagina's die worden aangedreven door Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn. De Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert onder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen te wijzigen.
Verandering van deze algemene voorwaarden
Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn website wordt aangeboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn website.
Links naar de websites beheerd door derden
De Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn website kan links naar andere websites ("Gelinkte Sites") bevatten. De gelinkte sites zijn niet onder de controle van Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn en daarmee ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site. Met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een gelinkte site, dan wel wijzigingen of updates van een gelinkte site. Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte site. Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.
Geen onrechtmatig of verboden gebruik
Als voorwaarde aan het gebruik van de Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn website, garandeert u Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn dat u de website van Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag de Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn of het gebruik en genot van de Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn website van een andere partij wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via de Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn web sites materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.
Gebruik communicatiediensten
De Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn website kan bulletin board services, chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina's, kalenders, en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten, ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep. Dit wordt ook wel collectieve "Communicatiediensten" genoemd. U gaat akkoord met het gebruik van de communicatiediensten om alleen maar berichten en materialen die gepast zijn en die verbonden zijn met de betreffende communicatiedienst. Als voorbeeld en niet als beperking gaat u akkoord, dat wanneer u een communicatiedienst gebruikt, u niet zult:
Te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen noch op een andere manier de rechten van anderen (zoals rechten op privacy en publiciteit) schenden.
Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
Bestanden uploaden naar de website die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten of er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma's, die de werking van een ander's computer kunnen schaden, bevatten.
Goederen of diensten adverteren of te koop aanbieden of kopen van voor enig bedrijfsdoel, tenzij de Communicatiedienst zulke berichten toestaat.
Enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
Enig bestand downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst, waarvan u weet of het aannemelijk is dat u behoort te weten, dat deze niet op deze wijze legaal gedistribueerd kan worden.
Toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van de software of ander materiaal dat het bestand, gekregen middels uploaden, bevat, falsificeren of wissen.
Een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van de Communicatiediensten beperken of remmen.
Een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een betreffende Communicatiedienst schenden.
Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.
Handelen in strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.
Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn is niet verplicht toezicht te houden op de communicatiediensten. Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen.
Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling en voor welke reden dan ook. Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn behoudt het recht om naar Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn's eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen.
Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een servicedienst. Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn. Materialen geupload naar een communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie- en/of verspreidingsbeperkingen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.
Materialen verstrekt aan Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn of geplaatst op een Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn website
Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn beschouwt de materialen die u verstrekt aan Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan een Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn website of daarmee samenhangende diensten (collectief: "Inzending"), niet als eigendom. Echter met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de Inzendingen, geeft u Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn, en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw Inzending te gebruiken voor hun Internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending; en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw Inzending.Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin voorzien is. Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn's eigen goeddunken verwijderen. Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending, garandeert u en bevestigt u dat u de houder bent van de rechten over uw Inzending of dat u er een wettelijke controle over uitoefent zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om uw Inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, toe te voegen of in te zenden.
Beeindiging/beperking toegang
Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn behoudt het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot de Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn Website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. ALGEMEEN Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, wordt deze overeenkomst beoordeeld volgens de wetten van de Nederlandse Staat. U stemt er hierbij onherroepelijk mee in dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn website, vallen onder de exclusieve jurisdictie en locatie van de staatsrechtbanken. Gebruik van de Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn Website is ongeautoriseerd binnen jurisdicties die niet alle regels van deze voorwaarden en bepalingen nakomen, met inbegrip van en zonder beperking deze paragraaf. U verklaart dat er uit hoofde van deze overeenkomst of het gebruik van de Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn website geen samenwerkingsverband partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn.
Op de nakoming van deze overeenkomst door Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn zijn bestaand recht en juridische procedures van toepassing, en geen van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen doet afbreuk aan het recht van Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, politie en justitie die verband houden met uw gebruik van de Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn Website of informatie die aan Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn is verstrekt of door Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn is verzameld met betrekking tot dat gebruik. Indien wordt bepaald dat enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperking, dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, waarbij het resterende gedeelte van de Algemene Voorwaarden van kracht zal blijven.
Deze Algemene Voorwaarden, tenzij hierin anders aangegeven, vormen de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn met betrekking tot de Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn Website en deze overeenkomsten vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de gebruiker en Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn met betrekking tot de Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn Website. Een gedrukte versie van deze Algemene Voorwaarden en van iedere mededeling die in elektronische vorm is gedaan, is als bewijsmateriaal toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en overeenkomstig dezelfde bepalingen als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en bewaard.
Kennisgeving inzake auteurs- en merkenrecht:
De inhoud van de Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn Website is: Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.
Handelsmerken
De namen van de hierin genoemde werkelijke bedrijven en producten kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn. De hierin als voorbeeld genoemde bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Het is niet de bedoeling, noch moet dit worden afgeleid, een associatie te maken met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of gebeurtenis. Rechten niet uitdrukkelijk gegeven hier, zijn voorbehouden.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. VERANDERINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE. Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn EN/OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn WEBSITE. ER DIENT NIET TE WORDEN VERTROUWD OP ADVIEZEN DIE WORDEN ONTVANGEN VIA DE Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn WEBSITE VOOR HET NEMEN VAN BESLISSINGEN VAN PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIELE AARD EN U DIENT EEN TER ZAKE DESKUNDIGE TE RAADPLEGEN VOOR EEN OP UW SITUATIE TOEGESPITST ADVIES.Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn EN HAAR LEVERANCIERS STAAN NIET IN VOOR DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, EN DE NAUWKEURIGEHID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS OPGENOMEN OP DE Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn WEBSITE, VOOR WELKE TOEPASSING DAN OOK. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN AL DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN DE HAND MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn EN/OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS VOORTVLOEIEND UIT OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND HOUDEN MET, HET GEBRUIK VAN DE Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn WEBSITE OF DAARMEE SAMENHANGENDE DIENSTEN, HET VERLENEN OF HET NIET KUNNEN VERLENEN VAN DIENSTEN, NOCH VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS DIE VIA DE Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn WEBSITE WORDEN VERKREGEN OF DIE ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn WEBSITE VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. AANGEZIEN SOMMIGE RECHTSSYSTEMEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT DE VOORGAANDE BEPERKING OP U NIET VAN TOEPASSING IS. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn WEBSITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE Isokin Training & Fysiotherapie Apeldoorn WEBSITE TE STAKEN.