Praktijkinformatie

Hierbij ontvangt u aanvullende informatie over de gang van zaken binnen onze praktijk. ISOKIN is per 1-1-2024 onderdeel van TopzorgGroep. Meer informatie vind u hier.

Meer specifieke en/of actuele informatie vindt u op de mededelingenborden of op onze website www.isokin.nl Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties? Wij horen graag van u.

Het team

Bij ISOKIN zijn verschillende disciplines werkzaam, te weten:
Fysiotherapeuten en oefentherapeuten met verschillende specialisaties, sportinstructeurs en praktijkassistentes. Iedere therapeut is BIG geregistreerd en heeft zijn/haar eigen specialisatie, maar is bevoegd om klachten aan het gehele bewegingsapparaat te behandelen.
ISOKIN werkt multidisciplinair. Dat houdt in dat, afhankelijk van het type klacht, meerdere therapeuten betrokken kunnen zijn bij uw behandeling.

Bij ISOKIN is het ook mogelijk op bepaalde tijden, zowel overdag als in de avonduren, met een abonnement te sporten. De sportinstructeurs begeleiden deze uren.

De praktijkassistentes geven zowel aan de therapeuten als ten behoeve van de trainingen (administratieve) ondersteuning.

Verwijzing en directe toegankelijkheid

U kunt zonder verwijzing van een (huis)arts of specialist onze therapeuten raadplegen.
Er zal echter altijd -met uw goedkeuring- een terugkoppeling naar de huisarts of specialist plaatsvinden.

Vergoedingen & betalingen

De vergoeding voor fysiotherapie is in het aanvullende pakket opgenomen. Alleen bij chronische indicaties wordt vanaf de 21e behandeling vanuit het basispakket betaald. Ook de behandelingen van minderjarigen (maximaal 18 zittingen) worden hieruit betaald. ISOKIN heeft met alle verzekeringsmaatschappijen contracten afgesloten. Afhankelijk van het door u gekozen aanvullende pakket zullen de behandelingen (of een deel daarvan) vergoed worden door uw zorgverzekering. Deze informatie staat in uw polisvoorwaarden. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van uw behandeling.
LET OP: Bij twee behandelingen op één dag door twee verschillende paramedische zorgverleners, wordt slechts één behandeling vergoed door uw zorgverlener.

Indien u niet voldoende verzekerd bent, ontvangt u van ons rechtstreeks een factuur. Voor deze facturen gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in. Indien na ontvangst van herinnering en aanmaning het verschuldigde bedrag niet is voldaan, staat het Isokin vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waaronder ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

De tarieven per behandeling zijn conform de geldende landelijke richtlijnen. Een volledig overzicht hiervan vindt u op de mededelingenborden in de praktijk of op onze website www.isokin.nl
Bij contante betalingen worden geen biljetten van € 200,00 of € 500,00 geaccepteerd.

Afspraken

Afhankelijk van uw klacht en de fase van de behandeling heeft u een individuele afspraak van een half uur óf een afspraak van maximaal één uur in de oefenzaal. De therapeut zal aangeven welk type vervolgafspraak er gemaakt dient te worden.

Voor telefonisch contact zijn wij bereikbaar op tel.nr. 055 - 534 10 82

Wij verzoeken u voor het maken of verzetten van afspraken bij voorkeur te bellen tussen 8.00 en 12.30 uur. Wanneer wij niet in de gelegenheid zijn de telefoon te beantwoorden kunt u een bericht achterlaten op het antwoordapparaat of u wordt doorgeschakeld naar een callcenter. Ook kunt u reageren per email: isokin@isokin.nl .
Afspraken die niet uiterlijk 24 uur van te voren zijn geannuleerd of niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een nota. Deze nota wordt doorgaans niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Stagiaires

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie, oefentherapie en manuele therapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoek en behandeling. Hiervoor wordt toestemming gevraagd aan cliënt.

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. In het geval van therapie in de oefenzaal vragen wij u sport- of makkelijk zittende kleding en binnen-schoeisel (zonder zwarte zool) te dragen.

Verder verzoeken wij u geen plastic bekers maar een eigen drinkfles of bidon in de zaal te gebruiken.

Openingstijden

ISOKIN is geopend op:

maandag t/m donderdag 8.00 tot 21.00 uur
vrijdag 8.00 tot 17.00 uur
zaterdag (voor sport op abonnement)  8.30 tot 11.00 uur

 

Het patiëntendossier

Uw persoonlijke gegevens en de stand van zaken rond uw behandeling worden (digitaal) bijgehouden in uw patiëntendossier. Hierdoor kan de behandeling bij afwezigheid van uw eigen therapeut zo nodig overgenomen worden. De algemene bewaartermijn van het dossier is 20 jaar.
De antwoorden uit de in te vullen vragenlijsten worden geanonimiseerd verwerkt om de behandeling en ons therapeutische handelen te evalueren. De verwerking geschiedt volledig volgens de geldende privacyregels.
Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven.
Met betrekking tot uw privacy, inzage en uitzonderingen op de bewaartermijn zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet  Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Voor de AVG Privacy Verklaring verwijzen wij u naar onze site: www.isokin.nl

Veiligheid en aansprakelijkheid

Om de veiligheid te verhogen is het pand met camera’s beveiligd.
ISOKIN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeval of letsel, voor vermissing, verduistering of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan goederen van de deelnemers. Wij adviseren u daarom geen waardevolle spullen achter te laten in de kleedkamers maar gebruik te maken van de gratis kluisjes in de trainingszaal.

Gedragscode en bejegening

U als patiënt kunt zich met uw vragen over de zorg en de fysiotherapie in het bijzonder richten tot de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Alle therapeuten werken volgens de richtlijn: beroepsethiek en gedragsregels fysiotherapie van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Reanimatie

ISOKIN heeft de beschikking over een AED. Indien u in het bezit bent van een niet- reanimatieverklaring, bent u zelf verantwoordelijk om dit te laten weten en de niet-reanimatiepenning zichtbaar te dragen.

Klachtenprocedure

Onze dienstverlening dient zo goed mogelijk op uw verwachtingen aan te sluiten. Mocht u desondanks ontevreden zijn over de gang van zaken rond uw behandeling, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk middels het interne klachtenformulier kenbaar maken. Daarnaast is de klachtenregeling van het KNGF van toepassing.

Het liefst zien we dat u de klacht met uw eigen behandelaar bespreekt. Is dit niet mogelijk of wenst u dit op een andere manier te uiten, kunt u zich wenden tot Kevin Melessen, praktijkcoördinator. Hij is bereikbaar via het algemeen telefoonnummer of per email: kevinmelessen@isokin.nl

Isokin Training & Therapie
Jean Monnetpark 19 - 7336 BA Apeldoorn 

tel. 055 - 534 10 82 - website: www.isokin.nl

01-01-2024