Algemene voorwaarden

Apeldoorn, 01-01-2024

Algemene voorwaarden Isokin Training & Therapie, domein Fit & Gezond.

1. Algemeen
1.1 Op alle door Isokin gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
1.2 Isokin behoudt zich het recht voor bij inschrijving om identificatie te vragen. 
1.3 Binnen Isokin geldt een geheel rookverbod.
1.4 Met buitenschoeisel of schoenen met zwarte zolen mag de zaal niet betreden worden.
1.5. Alleen in een afgesloten drinkfles of bidon mag drinken de zaal mee worden ingenomen.
2. Overeenkomst
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Isokin binnen domein Fit & Gezond.
2.2 Isokin is gerechtig de algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden één kalendermaand na bekendmaking in werking tenzij een wettelijke termijn is vereist die alsdan wordt toegepast. Indien een lid deze wijziging niet wenst te accepteren kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe wijzigingen van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijzigingen door Isokin te zijn ontvangen. 
3. Lidmaatschap 
3.1 Het lid is bekend met het feit dat hij een lidmaatschap aangaat bij Isokin.
voor de afgesproken contractduur die ingaat op de datum vermeld op de overeenkomst. 
3.2 Wanneer de introductietraining van 4 lessen u om welke reden dan ook niet bevalt, kunt u na deze periode, uw lidmaatschap (zonder verdere verplichtingen) opzeggen. 
3.3 Aan het eind van een jaarabonnement wordt dit omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd, waarbij u per maand kunt opzeggen. Een abonnement voor onbepaalde tijd heeft geen einddatum en loopt door tot er schriftelijk is opgezegd. Een uitzondering hierop betreft het jaarabonnement dat in één termijn betaald wordt. Hiervoor zal jaarlijks opnieuw getekend moeten worden en vindt er geen tussentijdse restitutie plaats.
3.4 Een kwartaalabonnement loopt door tot wederopzegging. Hetzelfde geldt voor een fysiofit vrij abonnement dat wordt betaald met automatische incasso.
4. Lidmaatschapsgelden 
4.1 Alle lidmaatschapsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. 
4.2 Alle lidmaatschapsgelden kunnen respectievelijk de contractduur per jaar, kwartaal of per automatische incasso per maand voldaan worden. 
4.3 Bij het ongedaan maken van automatische incasso hanteren wij de wettelijke storneringstermijn. 
4.4 Bij inschrijving wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht. 
4.5 Het lidmaatschap gaat in op de eerste van de maan, tenzij anders is overeengekomen, tot dit geldig is opgezegd. 
4.6 Lidmaatschap is niet overdraagbaar aan derden. 
4.7 Alle prijzen zijn inclusief BTW. Isokin is gerechtigd om de prijzen aan te passen in geval van wijziging van de BTW. 
4.8 Isokin is gerechtigd om op 1 januari en op 1 juli van elk kalenderjaar de lidmaatschapstarieven met maximaal 5% te indexeren. 
4.9 Het lid kan in géén enkel geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld. 
5. Lidmaatschapspas 
5.1 Bij inschrijving ontvangt u een ledenpas. 
5.2 Bij verlies, diefstal of anderszins in het ongerede raken van de lidmaatschapspas dient een nieuwe pas te worden aangeschaft. Hiervoor betaald u € 5.
5.3 Het lid blijft te allen tijde aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de lidmaatschapspas. 
5.4 U dient de pas bij iedere training in door de scanner bij de balie te halen. 
6. Beëindiging lidmaatschap
6.1 De opzegtermijn is één kalendermaand. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van opzegging.
6.2 Opzegging kan enkel schriftelijk of per mail. Wanneer dit niet gebeurt loopt het abonnement en de bijbehorende betalingsprocedure door. 
6.3 Voortijdige opzegging is enkel mogelijk op medische gronden, of bij verhuizing buiten een straal van 20 km van Isokin. Hiervoor kan mogelijk een doktersverklaring of een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente gevraagd worden. 
6.4 Bij voortijdige opzegging op grond van artikel 6.3 blijft artikel 6.1 van kracht. 
7 Blessures / vakantie
7.1 In geval van langdurige blessures en zwangerschap kan met schriftelijke toestemming van Isokin het lidmaatschap tijdelijk, met een maximum van 6 weken, stopgezet worden. Hierbij kan een medische verklaring gevraagd worden. 
7.2 Binnen een jaarabonnement bestaat de mogelijkheid om éénmalig een vakantiestop aan te vragen van maximaal 4 weken. 
7.3 Stopzetten kan niet met terugwerkende kracht. 
7.4 Bij stopzetting blijft de lidmaatschapsduur van kracht en zal de einddatum van het lidmaatschap worden opgeschoven overeenkomstig de periode waarvoor het lidmaatschap is stopgezet.  
8. Hygiëne
8.1 Om hygiënische redenen is het gebruik van een handdoek in de trainingszaal verplicht.
8.2 Na het gebruik van een apparaat dient u dit schoon te maken.
9. Openingstijden
9.1 Isokin behoudt zich het recht voor het wijzigen van de openingstijden. 
9.2 Op nationale feestdagen is Isokin gesloten. 
9.3 Isokin is gerechtigd om tijdens ziekte of in vakantieperiodes aangepaste openingstijden en groepslesroosters te hanteren. 
10. Aansprakelijkheid
10.1 Het lid kan zijn waardevolle spullen in een daarvoor bestemd kluisje opbergen. 
10.2 Isokin is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen. 
10.3 Het sporten bij Isokin geschiedt geheel op eigen risico.  
11. Overige bepalingen
11.1 Binnen Isokin dient het lid aanwijzingen van het personeel op te volgen. 
11.2 Alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, zullen worden beoordeeld en beslist door het management team van Isokin. 
12. Privacyverklaring
12.1 Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de ledenadministratie van Isokin. 
12.2 Isokin zal geen persoonlijke informatie aan een derde partij geven, ruilen of anderszins openbaar maken.